نـرم افـزار Catstar تـوسط گـروه Chatany تـوسعـه و راه انـدازی گـردیـده اسـت. در حـال حـاضـر بیـش از یـک مـیلیـون و هشـتصـد هـزار نـفـر ایـن اپـلیـکیـشن را دانـلود و نـصب کـرده انـد.

Catstar یک پلتـفرم اجـتماعی مـجازی نـسل بـعدی متـاورس اسـت.کـاربـران در سـراسـر جـهان بـرای دوسـت یـابی،سـرگـرمی،کـسـب NFT و هـمچنیـن اسـتخراج رایـگان رمـزارز CAT بـه وسیـله ایـن اپ بـه یـکدیـگر متـصل میشـونـد.

گـیم پـلی اصلی بـازی CatStar بـسیـار سـاده اسـت و شـما بـا زدن روی گـزیـنه ” شـروع ” در صـفحـه اصـلی، اسـتخـراج را انجـام مـی دهـید وهـر 12 سـاعـت، دوبـاره کـلیـک کـنیـد تـا مـجدداً بـازه زمـانی بـرای اسـتخـراج رمـزارز CAT را بـدست آورید.

در ایـن نـرم افـزار شـما عـلاوه بـر ادامـه کـسب رمـزارز CAT، مـی تـوانیـد NFT هـای مخـتلفـی را کـسب کنیـد وهمچنیـن ایـن NFTها را دربـخش متـاورس ایـن پـلتـفرم مـبادله و دریـافت کنیـد. در آیـنده، بـا تـوسعـه و ارتـقـای پـلتفـرم و بـا راه انـدازی رسـمی پـلتفـرم جـهانـی متـاورس اجـتمـاعی ChatAny، کـاربـران دومیـن زنـدگی مـجـازی و فـضای شـبکه اجـتمـاعی بـدون مـرز را تـجربـه خـواهنـد کـرد که در آن مـی تـوانند بـا کـاربـران سـراسـر جـهان ارتـباط بـرقـرار کنند.

متـاورس کـه بـه عـنوان بـزرگتـریـن رونـد فـناوری در دهه اخـیر شـناخـته مـی‌شـود، شـیوه تعـامـل اجـتماعـی، زنـدگی، کـسب و کـار و سـرگـرمی را تغـییر خـواهـد داد که در نهایت، امـکان ایجـاد یـک مـدل کـسب و کـار جـدیـد و فـرصت هـای تجـاری فـوق العـاده را بـه ارمغـان مـی آورد. حـوزه متـاورس بـه دلیـل سیـستـم اقـتصادی ذاتـی خـود، مـدل‌هـای سـود دهـی جـدیـدی را ایجـاد خـواهد کـرد.از همیـن رو گـروه و تیـم ChatAny بـر اسـاس نـسل بـعدی فـناوری ایـنترنـت اقـدام بـه طـراحـی وسـاخت یـک پـلتفـرم متـاورس اجـتماعـی نمـوده اسـت.

در متـاورس پـلتفـرم CatStar، دارایـی هـای مـجازی مختـلفی وجـود دارد کـه همـگی بـه شـکل NFT وجود دارنـد مـانند آواتـارهـای NFT، عـروسـک هـای NFT، زمیــن و امـلاک NFT، اتـومبیـل هـای NFT و هـر شـکلی از دارایـی هـای مـجازی.

بـا تـوجـه بـه گفـته پـشتیبـانی ایـن پـلتـفرم، نـرم افـزار CatStar کامـلا قـانـونـی، مـنظـم و بـدون هـیچگـونه ویـروس یـا کـد مـخرب اسـت و تـمام دارایـی هـای مـجازی در ایـن پـلتفـرم بـه صـورت رایـگان تـوزیـع می شـونـد، کـه بـرای جـذب و تـشویـق کـاربـران و اشـتراک گـذاری طـراحـی شـده اسـت.

در آیـنده، صـدهـا میـلیـون کـاربـر در سـراسـر جـهان از ایـن پـلتفـرم بـرای ارتـباط،دوسـت یـابی و سـرگـرمی اسـتفـاده خـواهـند کـرد کـه ایـن امـر بـاعـث رشـد تـقاضـا و ارزش واقـعی پـلتفـرم CAT نـیز خـواهـد شـد.

ایـن پـلتفـرم بـرای مـدت کـوتـاهی راه انـدازی شـده اسـت کـه اکـنون هـنوز در مـراحـل اولیـه تـوسعـه و دوره اولـیه تـقسیـم سـود اسـت.هـدف نـهایـی آن نـیـز تـحقـق تـوسعه DAO و حـاکمیـت لازم بـرای یـک پـلتفـرم مـتاورس و بـا تـکیـه بـر اسـتقلال تـوسعـه دهـندگان اصـلی اسـت.

CAT توکن بومی پـلتفـرم جهـانی متـاورس اجتـماعـی ChatAny بـر اسـاس فـناوری بـلاکچیـن است. در حـال حـاضر، از آن بـرای جـذب و تـشویـق کـاربـران بـرای مـشارکـت در سـاخت و تـبلیـغ پـلتفـرم اسـتفاده مـی‌شـود، مـقدار کـل CAT یک تـریـلیـون اسـت کـه تـوسـط کـاربـران جـهانـی آزادانـه اسـتخـراج مـی شـود.

برای آشنایی با نحوه ایجاد حساب و دانلود نرم افزار CatStar ویدئوکلیپ زیر را مشاهده نمائید:

لازم به ذکـر است جهت ثبـت نـام ودانـلود نـرم افـزار CatStar روی لینـک زیـر کلیـک کنـید:

https://www.chatany.world/h5/reg.html?invite_code=6VQ37Q

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *